Zasady i warunki

Ogólne warunki

Niniejsze ogólne warunki korzystania z Thuiswinkel.org zostały opracowane we współpracy ze stowarzyszeniem konsumentów w ramach Grupy Koordynacyjnej ds. Autoregulacji (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej i mają zastosowanie od 1. czerwca 2014 r.

Spis treści:

Paragraf 1 - Definicje
Paragraf 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Paragraf 3 - Zastosowanie
Paragraf 4 - Oferta
Paragraf 5 - Umowa
Paragraf 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Paragraf 7 - Obowiązki klientów w przypadku odstąpienia od umowy
Paragraf 8 - Klienci, którzy korzystają z prawa do odstąpienia od umowy i odnośne koszty
Paragraf 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
Paragraf 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Paragraf 11 - Cena
Paragraf 12 - Realizacja umowy i dodatkowa gwarancja
Paragraf 13 - Dostawa i realizacja
Paragraf 14 - Transakcje o przedłużonym okresie trwania: trwanie, rozwiązanie i przedłużenie
Paragraf 15 - Płatność
Paragraf 16 - Procedura składania reklamacji
Paragraf 17 - Spory
Paragraf 18 - Dodatkowe lub inne postanowienia
Paragraf 19 - Załącznik do ogólnych warunków korzystania z Thuiswinkel.org

Paragraf 1. Definicje

W niniejszym dokumencie stosuje się następujące definicje:

 1. Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument uzyskuje produkty, treści cyfrowe i/lub usługi za pośrednictwem umowy zawieranej na odległość, a przedsiębiorca lub inna firma dostarcza te produkty, treści cyfrowe i/lub usługi zgodnie z umową pomiędzy tą firmą a przedsiębiorcą;
 2. Okres odstąpienia: okres, w trakcie którego konsument może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy;
 3. Konsument: osoba fizyczna, której działania nie są realizowane dla celów związanych z obrotem handlowym, zawodem lub działalnością biznesową;
 4. Dzień: dzień kalendarzowy;
 5. Treść cyfrowa: dane, które są produkowane i dostarczane w formie cyfrowej;
 6. Transakcja o przedłużonym okresie trwania: umowa zawarta na odległość w odniesieniu do szeregu produktów i/lub usług, na mocy której obowiązek dostarczenia i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;
 7. Trwały nośnik: każdy środek – łącznie z pocztą e-mail – umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie danych przeznaczonych dla niego osobiście w sposób ułatwiający ich przyszłe użycie lub dostęp do nich we właściwym okresie, a także w niezmienionej postaci.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość rezygnacji konsumenta z umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia;
 9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem Thuiswinkel.org i która oferuje produkty, (udostępnia) treści cyfrowe i/lub usługi konsumentom na odległość;
 10. Umowa na odległość: umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem w ramach systemu zorganizowanego w celu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, który wykorzystuje wyłącznie lub częściowo jedną lub większą liczbę metod komunikacji na odległość w celu i do chwili zawarcia umowy;
 11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: europejski wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który zawarty jest w Załączniku nr 1, który jest dołączony do niniejszych warunków. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dołączenia Załącznika nr 1, jeśli konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w związku z jego zamówieniem;
 12. Metoda komunikacji na odległość: środki, których można użyć dla celów komunikacji w związku z ofertą złożoną przez przedsiębiorcę i do zawarcia umowy bez konieczności jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu.

Paragraf 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy: Frank B.V.
Adres siedziby: Frank B.V. Winschoterdiep 50, 9723 AB Groningen, The Netherlands
Numer telefonu i godziny, kiedy przedsiębiorca jest dostępny pod telefonem: +44 0330 808 0283
Adres e-mail: info@frank.nl
Numer członka izby handlowej: NL 02083727
Numer identyfikacyjny VAT: NL822613992B01

Jeśli działalność przedsiębiorcy podlega stosownej licencji: dane organu nadzorczego.

Jeśli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany:

 • stowarzyszenie lub organizacja zawodowa, do której należy;
 • tytuł zawodowy, miasto w UE lub EOG, gdzie został nadany;
 • odniesienie do zasad etyki zawodowej, które obowiązują w Holandii, oraz instrukcje dotyczące tego, gdzie i jak można zapoznać się z tymi zasadami.

Paragraf 3 - Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę i do każdej umowy na odległość, która została zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość treść niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniona konsumentowi. Jeśli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca wskaże, w jaki sposób warunki ogólne są dostępne do wglądu w siedzibie przedsiębiorcy, i zagwarantuje, że zostaną nieodpłatnie wysłane do konsumenta na jego prośbę tak szybko, jak to możliwe.
 3. Jeśli umowa na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, wtedy – w drodze odstępstwa od poprzedniego akapitu i zanim umowa na odległość zostanie zawarta – konsument otrzyma treść niniejszych warunków ogólnych w formie elektronicznej i w sposób, który umożliwia łatwe przechowywanie na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to możliwe, wtedy przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca wskaże, gdzie warunki ogólne są dostępne do wglądu w postaci elektronicznej, i zagwarantuje, że zostaną nieodpłatnie wysłane do konsumenta na jego prośbę w formie elektronicznej lub w inny sposób.
 4. W przypadkach, w których poza niniejszymi warunkami ogólnymi mają zastosowanie szczegółowe warunki związane z produktem lub usługą, drugi i trzeci akapit stosuje się analogicznie, a w sytuacji sprzeczności z warunkami ogólnymi konsument może zawsze odwołać się do odpowiedniego warunku, który jest dla niego najkorzystniejszy.

Paragraf 4 - Oferta

 1. Jeśli oferta obowiązuje przez ograniczony czas lub podlega określonym warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeśli przedsiębiorca skorzysta z ilustracji, będą one stanowiły wierne odzwierciedlenie oferowanych produktów i/lub usług. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za oczywiste błędy i pomyłki w ofercie.
 3. Każda oferta zawiera informacje, które wyjaśniają konsumentowi, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Paragraf 5 - Umowa

 1. Umowa zostanie zawarta, zgodnie z postanowieniami ustępu 4., w chwili, w której konsument przyjmie ofertę, a jej określone warunki zostaną spełnione.
 2. Jeśli konsument przyjmie ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty na drodze elektronicznej. Konsument może rozwiązać umowę do czasu potwierdzenia przez przedsiębiorcę przyjęcia oferty.
 3. Jeśli umowa została zawarta drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć przekazanie danych w formie elektronicznej i zapewnić bezpieczne środowisko sieciowe. Jeśli konsument może dokonać płatności elektronicznej, przedsiębiorca podejmie stosowne środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może uzyskać informacje – w granicach prawa – o możliwości wypełnienia przez konsumenta zobowiązań dotyczących płatności, jak również o faktach i czynnikach, które mają uzasadnione znaczenie dla zawarcia umowy na odległość. Jeśli pozyskane informacje dadzą przedsiębiorcy uzasadnione podstawy do odmowy zawarcia umowy, ma on uzasadnione prawo do odrzucenia zamówienia lub wniosku, bądź też uzależnienia realizacji od warunków szczególnych.
 5. Przedsiębiorca wyśle konsumentowi, najpóźniej w chwili dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych, następujące informacje w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł zachować je na dostępnym trwałym nośniku:
 • adres biura siedziby przedsiębiorcy, gdzie konsument może składać reklamacje;
 • warunki, pod jakimi konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, i sposób umożliwiający skorzystanie z tego prawa lub wyraźną informację odnoszącą się do wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy;
 • informację dotyczącą gwarancji i oferowanej obsługi posprzedażowej;
 • cenę, łącznie ze wszystkimi podatkami dotyczącymi produktu, usługi lub treści cyfrowych; koszty dostawy, o ile mają zastosowanie, a także metodę płatności, dostarczenia lub realizacji umowy na odległość;
 • wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeśli czas obowiązywania umowy przekracza jeden rok lub jest nieokreślony;
 • jeśli konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.W przypadku umowy o przedłużonym okresie trwania, postanowienia zawarte w poprzednim ustępie mają zastosowanie wyłącznie do pierwszej dostawy.

Paragraf 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Po dostarczeniu produktów:

 1. Kupując produkty, konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez podawania przyczyn w okresie co najmniej czternastu dni. Przedsiębiorca może poprosić konsumenta o podanie przyczyny rozwiązania przez niego umowy, ale konsument nie jest do tego zobowiązany.
 2. Okres wyrażony w ustępie 1. rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym konsument lub upoważniony przez niego podmiot, niebędący firmą przewozową, otrzymał produkt, bądź też:
 • jeśli konsument zamówił kilka produktów: w dniu, w którym konsument lub upoważniony przez niego podmiot otrzymał ostatni produkt. Przedsiębiorca może odrzucić zamówienie opiewające na kilka produktów z różnymi terminami dostawy pod warunkiem, że wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed rozpoczęciem procedury zamawiania.
 • jeśli dostarczenie produktu wymaga różnych dostaw lub części: w dniu, w którym konsument lub upoważniony przez niego podmiot otrzymał ostatnią dostawę lub ostatnią część;
 • w przypadku umów na regularną dostawę produktów w ustalonym okresie: w dniu, w którym konsument lub upoważniony przez niego podmiot otrzymał ostatni produkt.

Po dostarczeniu usług i treści cyfrowych, które nie są przekazywane na nośniku materialnym:
3.Konsument ma prawo do rozwiązania umowy, bez podawania przyczyn, na dostawę treści cyfrowych, które nie są przekazywane na nośniku materialnym w okresie co najmniej czternastu dni. Przedsiębiorca może poprosić konsumenta o podanie przyczyny rozwiązania przez niego umowy, ale konsument nie jest do tego zobowiązany.
4.Okres wyrażony w ustępie 3. rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zawarto umowę.

Przedłużony okres odstąpienia dla produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, w przypadku gdy konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy:
5.Jeśli przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi obowiązkowej informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub jeśli wzór oświadczenia nie został dostarczony, okres odstąpienia kończy się dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwotnie wymaganego okresu odstąpienia zgodnie z wcześniejszymi ustępami niniejszego artykułu.
6.Jeśli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informację, o której mowa we wcześniejszym akapicie, w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu odstąpienia, okres odstąpienia zakończy się czternaście dni po dniu, w którym konsument otrzymał tę informację.

Paragraf 7 - Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia

 1. W okresie odstąpienia konsument powinien obchodzić się z produktem i jego opakowaniem w sposób ostrożny. Może odpakować produkt lub użyć go, o ile jest to konieczne do oceny charakteru produktu, jego charakterystyki i skuteczności. Punktem wyjścia jest tu uprawnienie konsumenta do wypróbowania i sprawdzenia produktu w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku obniżenia wartości produktu, które jest wynikiem posługiwania się nim w inny sposób niż dozwolony w ustępie 1,
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności w przypadku obniżenia wartości produktu, jeśli przedsiębiorca nie przedstawił mu obowiązkowej informacji o prawie do odstąpienia od umowy przed jej zawarciem.

Paragraf 8 - Konsumenci, którzy korzystają z prawa do odstąpienia od umowy, i odnośne koszty

 1. Konsument, który chce skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia, powinien zgłosić to przedsiębiorcy w okresie odstąpienia za pomocą wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub w inny, jednoznaczny sposób.
 2. Tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż czternaście dni po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie zgodnie z ustępem 1., konsument powinien zwrócić produkt lub przekazać go (przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zobowiązał się do osobistego odbioru produktu. Konsument spełni wymóg czasowy dotyczący zwrotu produktów w każdym przypadku, gdy wyśle produkt przed upływem okresu odstąpienia.
 3. onsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi stosownymi akcesoriami, a jeśli to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z uzasadnionymi i wyraźnymi instrukcjami przekazanymi przez przedsiębiorcę.
 4. Ryzyko i ciężar dowodu w związku z prawidłową i terminową realizacją prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeśli przedsiębiorca nie zadeklarował, że konsument ponosi te koszty, lub jeśli przedsiębiorca wykaże gotowość do osobistego poniesienia tych kosztów, konsument nie odpowiada za koszty zwrotu produktów.
 6. Jeśli konsument skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy po wcześniejszej wyraźnej prośbie o realizację świadczonej usługi albo dostawy gazu, wody lub energii elektrycznej nieprzygotowanej do sprzedaży w ograniczonej lub określonej ilości w okresie odstąpienia, konsument będzie zobowiązany do zapłaty przedsiębiorcy kwoty odpowiadającej części umowy wypełnionej przez przedsiębiorcę w chwili odstąpienia, proporcjonalnej do kwoty za wykonanie całości umowy.
 7. Konsument nie ponosi kosztów realizacji usług albo dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej nieprzygotowanej do sprzedaży – w ograniczonej ilości – bądź też za dostarczenie centralnego ogrzewania miejskiego, jeśli:
 • przedsiębiorca nie przekaże konsumentowi obowiązkowej informacji o prawie do odstąpienia od umowy, kosztach ponoszonych w przypadku odstąpienia lub wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź też:
 • konsument nie poprosił w sposób wyraźny o rozpoczęcie realizacji usługi albo dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub centralnego ogrzewania miejskiego w okresie odstąpienia.

8.Konsument nie ponosi żadnych kosztów za całkowitą lub częściową dostawę treści cyfrowych, które nie są przekazywane na nośniku materialnym, jeśli:

 • zanim nastąpiła dostawa, nie udzielił wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed końcem okresu odstąpienia;
 • nie potwierdził utraty uprawnienia do odstąpienia od umowy w chwili udzielania zgody; bądź też
 • przedsiębiorca nie potwierdził oświadczenia złożonego przez konsumenta.

9.Jeśli konsument skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie umowy dodatkowe zostają rozwiązane z mocy prawa.

Paragraf 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeśli przedsiębiorca umożliwia konsumentowi zadeklarowanie odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, po otrzymaniu takiej deklaracji niezwłocznie wysyła potwierdzenie odbioru.
 2. Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca konsumentowi wszystkie płatności, łącznie z kosztami dostawy pobranymi przez przedsiębiorcę za zwracany produkt, najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia przez konsumenta odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania produktu lub wykazania przez konsumenta, że produkt został przez niego zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, z wyjątkiem sytuacji, w których przedsiębiorca zaoferował osobisty odbiór produktu.
 3. W przypadku każdego zwrotu przedsiębiorca korzysta z tej samej metody płatności, która została pierwotnie użyta przez konsumenta, chyba że konsument wyrazi zgodę na użycie innej metody. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 4. Jeśli konsument wybrał droższą metodę dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów droższej metody dostawy.

Paragraf 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do następujących produktów i usług, jednakże jedynie w przypadku, gdy zostało to wyraźnie określone w momencie składania oferty lub przynajmniej wystarczająco wcześnie przed zawarciem umowy:

 1. Produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstępowania od umowy;
 2. Umowy zawarte w drodze aukcji publicznej. Aukcja publiczna definiowana jest jako metoda sprzedaży, zgodnie z którą przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i/lub usługi na aukcji prowadzonej przez licytatora i na mocy której nabywca jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
 3. Umowy o świadczenie usług po całkowitym wykonaniu usługi, ale tylko jeżeli:
 • realizacja rozpoczęła się za wyraźną wcześniejszą zgodą konsumenta; oraz
 • konsument zadeklarował utratę swojego uprawnienia lub odstąpienie od umowy już po całkowitym zrealizowaniu umowy przez przedsiębiorcę;

4.Zorganizowane podróże, zorganizowane wakacje i zorganizowane wycieczki zgodnie z artykułem 7:500 BW (holenderskiego Kodeksu Cywilnego) oraz umowy dotyczące przewozu pasażerów;
5.Umowy o świadczenie usług umożliwiające dostęp do zakwaterowania, jeśli umowa określa już konkretną datę lub okres realizacji i które mają inny cel niż zakwaterowanie, przewóz towarów, wynajęcie samochodu czy catering;
6.Umowy związane z zajęciami rekreacyjnymi, jeśli umowa określa już konkretną datę lub okres realizacji;
7.Produkty wytworzone zgodnie ze specyfikacją konsumenta, które nie były wcześniej gotowe i zostały wyprodukowane w oparciu o określone preferencje lub decyzje konsumenta, bądź które są w sposób oczywisty przeznaczone dla konkretnej osoby;
8.Produkty ulegające szybkiemu zniszczeniu lub z ograniczonym terminem przydatności;
9.Zapieczętowane produkty, które ze względów ochrony zdrowia lub higienicznych nie nadają się do zwrotu i których pieczęć została zerwana po dostarczeniu;
10.Produkty, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie połączone z innymi produktami;
11.Napoje alkoholowe, których cenę uzgodniono podczas zawierania umowy, jednak których dostawa może nastąpić dopiero po upływie trzydziestu dni, a ich rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy;
12.Zapieczętowane nagrania audio/wideo i zaplombowany sprzęt komputerowy, których pieczęcie i plomby zostały zerwane po dostarczeniu;
13.Dostawa treści cyfrowych innych niż zapisane na nośniku materialnym, jednak wyłącznie jeżeli:

 • dostawa rozpoczęła się za wyraźną wcześniejszą zgodą konsumenta oraz
 • konsument zadeklarował, że oznacza to, iż traci uprawnienia do odstąpienia od umowy.

Paragraf 11 - Cena

 1. W okresie obowiązywania wskazanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie wzrosną, z wyjątkiem zmian związanych z podatkiem VAT.
 2. Wbrew postanowieniom zawartym w poprzednim paragrafie przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi w zmiennych cenach w przypadkach, kiedy ceny te podlegają wahaniom na rynkach finansowych, które pozostają poza kontrolą przedsiębiorcy. Oferta musi zawierać odesłanie do informacji na temat wahań i informować, że wszystkie podane ceny są cenami sugerowanymi.
 3. Podwyżki ceny w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone jedynie wtedy, gdy są wynikiem regulacji lub wymagań ustawowych.
 4. Podwyżki ceny po upływie trzech miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca zawarł takie zastrzeżenie i:
 • są one wynikiem regulacji lub postanowień ustawowych; lub
 • konsument jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w dniu, w którym nastąpiła podwyżka ceny.

5.Ceny określone w ofertach produktów lub usług zawierają VAT.

Paragraf 12 - Realizacja umowy i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi odpowiadają warunkom umowy, wzmiankowanej w ofercie specyfikacji, wymogom związanym z użytecznością i/lub przydatnością do określonego celu oraz regulacjom ustawowym i/lub rządowym obowiązującym w chwili zawarcia umowy. Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt jest przystosowany do użytku innego niż standardowy.
 2. Dodatkowa umowa gwarancyjna oferowana przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nigdy nie może naruszać uprawnień ustawowych ani roszczeń, które konsument może wyegzekwować wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeśli przedsiębiorca nie wypełnił swojej części umowy.
 3. Dodatkowa gwarancja definiowana jest jako każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, które przyznaje konsumentowi dodatkowe uprawnienia lub roszczenia ponad te, jakie przewiduje prawo w przypadku niewypełnienia ich części umowy.

Paragraf 13 - Dostawa i realizacja

 1. Przedsiębiorca z najwyższą starannością podchodzi do odbioru i realizacji zamówień na produkty oraz wyceny wniosków o świadczenie usług.
 2. Za miejsce dostawy uważa się adres, który konsument podaje firmie.
 3. Biorąc pod uwagę to, co zostało wyrażone w artykule 4. niniejszych warunków ogólnych, firma zrealizuje przyjęte zamówienia odpowiednio szybko, najpóźniej w ciągu trzydziestu dni, chyba że uzgodniono inny okres dostawy. Jeśli dostawa się opóźni lub jeśli nie może ona zostać zrealizowana, lub może być zrealizowana tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej trzydzieści dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo rozwiązać umowę bez żadnych opłat, a także prawo do ewentualnego odszkodowania.
 4. W następstwie rozwiązania umowy zgodnie z poprzednim akapitem przedsiębiorca niezwłocznie zwraca konsumentowi zapłaconą przez niego kwotę.
 5. Ryzyko wystąpienia szkody i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do konsumenta lub wyznaczonego i wskazanego przez niego wcześniej przedstawiciela, jeśli nie zostało to wyraźnie uzgodnione inaczej.

Paragraf 14 - Transakcje o przedłużonym czasie trwania: trwanie, rozwiązanie i przedłużenie

Rozwiązanie umowy:

 1. Konsument zawsze ma prawo rozwiązać umowę na czas nieokreślony, która dotyczy regularnej dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, zgodnie z uzgodnionymi zasadami rozwiązania umowy i z okresem wypowiedzenia nieprzekraczającym jednego miesiąca.
 2. Konsument zawsze ma prawo rozwiązać umowę na czas określony, która dotyczy regularnej dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, po upływie okresu obowiązywania zgodnie z uzgodnionymi zasadami rozwiązania umowy i z okresem wypowiedzenia nieprzekraczającym jednego miesiąca.
 3. W odniesieniu do umów opisanych w pierwszych dwóch akapitach konsument może:
 • rozwiązać je w dowolnym momencie i bez ograniczenia do konkretnego czasu lub okresu;
 • rozwiązać je w taki sam sposób jak ten, w jaki zostały zawarte;
 • zawsze rozwiązać je z takim samym okresem wypowiedzenia, jak ten który obowiązuje przedsiębiorcę.

Przedłużenie umowy:

4.Umowa na czas określony, która dotyczy regularnej dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może zostać automatycznie przedłużona lub odnowiona na czas określony.
5.W odstępstwie od tego, co zostało wyrażone w poprzednim akapicie, umowa na czas określony, która dotyczy regularnej dostawy dzienników lub tygodników albo magazynów może być automatycznie przedłużona na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeśli konsument może swobodnie rozwiązać tę przedłużoną umowę pod koniec prolongaty z okresem wypowiedzenia nieprzekraczającym jednego miesiąca.
6.Umowa na czas określony, która dotyczy regularnej dostawy produktów lub usług, może być automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, tylko jeśli konsument ma prawo w dowolnym momencie ją rozwiązać z okresem wypowiedzenia nieprzekraczającym jednego miesiąca, a w przypadku umowy na regularną, lecz następującą rzadziej niż raz w miesiącu, dostawę dzienników, tygodników lub magazynów – z okresem wypowiedzenia nieprzekraczającym trzech miesięcy.
7.Umowa na czas określony dotycząca regularnej dostawy, tytułem wprowadzenia, dzienników lub tygodników i magazynów (subskrypcje próbne lub wprowadzające) nie będą automatycznie przedłużane i zostaną automatycznie rozwiązane po zakończeniu okresu próbnego lub wprowadzającego.

Czas trwania:

8.Jeśli umowa na czas określony przekracza jeden rok, po upływie roku konsument ma prawo w dowolnym momencie rozwiązać umowę z okresem wypowiedzenia nieprzekraczającym jednego miesiąca, chyba że zasady słuszności i uczciwości wskazują, iż rozwiązanie umowy jest niedopuszczalne.

Paragraf 15 - Płatność

 1. O ile w umowie lub warunkach dodatkowych nie określono innej daty, kwoty do zapłaty przez konsumenta powinny zostać uiszczone w ciągu 14 dni po rozpoczęciu okresu odstąpienia lub, w przypadku braku okresu odstąpienia, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi ten 14-dniowy okres rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym konsument otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy.
 2. W przypadku sprzedaży produktów konsumentom warunki ogólne nie mogą wymagać płatności zaliczkowej przekraczającej 50% wartości. W sytuacjach, w których wymagana jest płatność zaliczkowa, konsument nie może powoływać się na żadne uprawnienia związane z realizacją odnośnych zamówień lub usług przed dokonaniem wymaganej płatności zaliczkowej.
 3. Konsument jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy wszelkie nieścisłości dotyczące danych dokonanych lub wymaganych płatności.
 4. Jeśli konsument nie wypełni swoich zobowiązań dotyczących płatności w stosownym czasie, po otrzymaniu od przedsiębiorcy informacji o opóźnieniu w płatności, konsument ma 14 dni na spełnienie obowiązku zapłaty; jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu tego 14-dniowego okresu, do zaległej kwoty zostaną doliczone odsetki ustawowe, a przedsiębiorca będzie miał prawo do obciążenia konsumenta poniesionymi i uzasadnionymi pozasądowymi kosztami odbioru płatności. Koszty odbioru wynoszą nie więcej niż: 15% niezapłaconych kwot do 2500 €; 10% od następnych 2500 €; oraz 5% od następnych 5000 €, przy czym minimalna kwota wynosi 40 €. Przedsiębiorca może zgodzić się na odstępstwa od tych kwot i wartości procentowych na korzyść konsumenta.

Paragraf 16 - Procedura składania reklamacji

 1. Przedsiębiorca przewiduje procedurę składania reklamacji, która zostanie rozpowszechniona w wystarczający sposób i będzie służyła do rozpatrywania reklamacji zgodnie z jej postanowieniami.
 2. Konsument, który dostrzeże wady w trakcie realizacji umowy, musi niezwłocznie zgłosić wszelkie reklamacje, w całości i z jasnym opisem, do przedsiębiorcy.
 3. Odpowiedzi na reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną udzielone w okresie 14 dni, licząc od daty potwierdzenia. Jeśli przewiduje się, że reklamacja będzie wymagała dłuższego czasu na rozpatrzenie, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni, potwierdzając odbiór i wskazując, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Reklamacja dotycząca produktu, usługi lub świadczeń przedsiębiorcy może zostać przesłana również za pomocą formularza reklamacji na stronie konsumenta w serwisie Thuiswinkel.org (www.thuiswinkel.org).

Reklamacja jest wtedy przesyłana zarówno do zainteresowanego przedsiębiorcy, jak i Thuiswinkel.org.

 1. Konsument powinien dać przedsiębiorcy czas co najmniej 4 tygodni na rozpatrzenie reklamacji po wspólnym uzgodnieniu. Po upływie tego okresu w odniesieniu do reklamacji zaczyna obowiązywać procedura rozstrzygania sporów.

Paragraf 17 - Spory

 1. Umowy zawarte pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
 2. Spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub realizacji umów związanych z produktami i usługami, które mają zostać dostarczone przez przedsiębiorcę, mogą być przedkładane Komisji Thuiswinkel ds. Rozstrzygania Sporów, skrytka pocztowa 90600, 2509 LP w Hadze (www.sgc.nl), zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców, z należytym uwzględnieniem postanowień przedstawionych poniżej.
 3. Komisja ds. Rozstrzygania Sporów rozpatrzy spór tylko w przypadku, gdy konsument zgłosił wcześniej, bez zwłoki, reklamację przedsiębiorcy.
 4. Jeśli reklamacja nie została rozpatrzona, należy przedłożyć spór Komisji ds. Rozstrzygania Sporów nie później niż 12 miesięcy po złożeniu reklamacji do przedsiębiorcy.
 5. Jeśli konsument chce przedłożyć spór Komisji ds. Rozstrzygania Sporów, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Pożądane jest wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie przedsiębiorcy przez konsumenta.
 6. Jeśli przedsiębiorca chce przedłożyć spór Komisji ds. Rozstrzygania Sporów, konsument wskazuje, w odpowiedzi na pisemny wniosek przedsiębiorcy, czy obowiązuje go umowa i czy woli, aby spór był rozstrzygany przez właściwy sąd. Jeśli konsument nie zakomunikuje swojego wyboru przedsiębiorcy w ciągu pięciu tygodni, przedsiębiorca ma prawo przedłożyć spór właściwemu sądowi.
 7. Orzeczenia Komisji ds. Rozstrzygania Sporów podlegają warunkom określonym w przepisach Komisji ds. Rozstrzygania Sporów. Decyzje Komisji ds. Rozstrzygania Sporów mają formę wiążących porad.
 8. Komisja ds. Rozstrzygania Sporów nie będzie rozstrzygać sporu – lub zakończy swoje działania – jeśli wobec przedsiębiorcy zostanie orzeczone zawieszenie płatności, ogłosi on bankructwo lub faktycznie zakończy swoją działalność biznesową przed rozpatrzeniem przez Komisję sporu podczas posiedzenia i wydaniem ostatecznego orzeczenia.
 9. Jeśli poza Komisją Thuiswinkel ds. Rozstrzygania Sporów istnieje inna właściwa komisja ds. rozstrzygania sporów, która jest uznawana lub stowarzyszona z Komisją ds. Rozstrzygania Sporów Fundacji na Rzecz Ochrony Konsumentów (SGC) lub Trybunałem ds. Reklamacji Usług Finansowych (Kifid), zalecane jest, aby Komisja Thuiswinkel ds. Rozstrzygania Sporów była właściwa do rozstrzygania sporów, które odnoszą się głównie do metod sprzedaży lub świadczenia usług długoterminowych. W przypadku wszelkich innych sporów właściwa będzie komisja ds. rozstrzygania sporów uznana przez SGC lub stowarzyszona z Kifid.

Paragraf 18 - Dodatkowe lub inne postanowienia

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia, których treść różni się od niniejszych warunków ogólnych, nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i powinny być ustanowione na piśmie lub w takiej formie, która umożliwia konsumentowi przechowywanie ich w łatwo dostępny sposób na trwałym nośniku.

Paragraf 19 - Zmiany warunków ogólnych Thuiswinkel.org

 1. Thuiswinkel.org będzie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków ogólnych wyłącznie po uzgodnieniu ich ze stowarzyszeniem konsumentów.
 2. Zmiany niniejszych warunków ogólnych będą obowiązywać dopiero po ich opublikowaniu w stosowny sposób pod warunkiem, że w sytuacjach, do których zmiany mają zastosowanie w okresie obowiązywania oferty, uznawane będzie postanowienie najkorzystniejsze dla konsumenta.

Thuiswinkel.org
Skrytka pocztowa 7001, 6710 CB EDE, Holandia.

Prawa mogą być dochodzone wyłącznie w oparciu o holenderską wersję niniejszych warunków ogólnych.